top of page
 ACTRL
​ 첨단융합기술연구실

미세먼지 테스트쳄버 제작 및 미세먼지의 피부영향 평가 및 가능성화장품 성능평가

Fine Dust Test Chamber #1.JPG
Fine Dust Test Chamber #2.JPG
bottom of page